logo_ccsu1logo_pasblogo_ccsu
Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu - Institute of Business Studies. Szkoła powstała w 1991 roku z inicjatywy prof. Patricii Sanders i prof. Larry’ego Short, ówczesnych dziekanów School of Business, Central Connecticut State University (CCSU) w New Britain w stanie Connecticut, USA przy finansowym wsparciu Polonii Amerykańskiej, Fundacji Braci Rockefellerów oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Pierwsza sesja w Szkole Biznesu, poprzedzona uroczystym otwarciem przez ówczesnych Rektora CCSU prof. Johna Shumakera i Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Wiszniewskiego, miała miejsce w lutym 1991 roku. Pół roku później CCSU i Politechnika Wrocławska uzyskały grant U.S. Agency for International Development (US AID); Szkoła stała się jednym z podprojektów tego grantu. Grant ten został najwyżej oceniony wśród grantów przyznanych przez US AID na obszarze Europy. Piotr Malec od samego początku związany jest z jej istniemiem: był absolwentem pierwszego rocznika tej szkoły, a od drugiego rocznika wykładowcą zagadnień związanych z rachunkowością i analizą finansową. Program rozpoczęty przed laty rozwija się nadal, mimo iż jego finansowanie przez US AID dawno się skończyło. Od 1995r. działa również na Uniwersytecie Gdańskim i w Politechnice Krakowskiej. Zdobyte umiejętności i amerykański Certyfikat IBS ułatwił jej absolwentom poważny awans w karierze zawodowej. Wśród absolwentów Szkoły, są dyrektorzy banków, członkowie zarządów liczących się w kraju firm, członkowie rad nadzorczych znanych spółek, właściciele i dyrektorzy firm prywatnych, prezydenci miast i wojewodowie. Program Studiów jest programem typu „Executive MBA” wypracowanym w ciągu dziesięcioletniej współpracy z Central Connecticut State University, New Britain, USA. Program obejmuje 10 odrębnych modułów tematycznych. Program został tak skonstruowany by nawet osoby, które nie mają przygotowanie ekonomicznego mogły przyswoić sobie podstawową wiedzę niezbędną przy zarządzaniu organizacją gospodarczą. Wiedza ta jest na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej. Program jest realizowany w czasie dwóch semestrów.
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/podyplomowe/polamsb


logo
Szkoła Biznesu (IBS) jest prowadzona w ramach współpracy Central Connecticut State University w New Britain (USA) i Politechniki Krakowskiej. Powstała jako córka Polsko Amerykańskiej Szkoły Biznesu w oparciu o większość jej wykładowców, w tym także Piotra Malca. Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadr menedżerskich, a więc przygotowanie ich do skutecznego zarządzania organizacjami gospodarczymi i instytucjami publicznymi w warunkach wolnego rynku. Odbywa się to poprzez zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metod i technik rozwiązywania problemów menedżerskich. Ramowy program obejmuje 10 monotematycznych sesji. Szkołę kończy wykonanie i obrona pracy końcowej. PROGRAM SZKOŁY - TEMATY SESJI:
  • Kierowanie ludźmi.
  • Rachunkowość zarządcza.
  • Marketing.
  • Komunikacja społeczna w organizacji i zarządzaniu.
  • Finansowe koncepcje dla menedżerów.
  • Zarządzanie w złożonych organizacjach.
  • Zarządzanie strategiczne.
  • Zagadnienia prawne zarządzania.
  • Zarządzanie jakością.
Szkołę kończy wykonanie i obrona pracy końcowej - dyplomowej.
http://www.pk.edu.pl/~biznes


logo_nowelogo3

Celem studium jest przekazanie Słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metodyk efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT, ukierunkowanych na budowę wartości przedsiębiorstwa.
Studium jest przeznaczone dla:
Dyrektorów IT (CIO) i Członków Zarządu odpowiedzialnych za obszar IT
Menedżerów działu IT wszystkich szczebli
Specjalistów działu IT
Konsultantów specjalizujących się w doradztwie IT
Menedżerów firm zajmujących się outsourcingiem IT
Innych osób pragnących poznać zasady i metody zarządzania oraz nadzoru IT w przedsiębiorstwie lub sprawujących kontrolę nad tym obszarem.
Program Obejmuje:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
• Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 
• Zarządzanie projektami jako skuteczny sposób wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
• Zarządzanie procesowe
• Zarządzanie logistyczne
• Podstawy zarządzania finansami
• Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
• Controlling i budżetowanie w IT
• Zarządzanie relacjami z klientami
• Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard)
• Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value-Based Management)

dopasowanie_mini  Dopasowanie strategiczne IT
• Rola IT w strategii przedsiębiorstwa
• Nadzór IT (IT Governance)
• Dopasowanie biznes-IT
• Zarządzanie strategiczne usługami IT
• Architektura korporacji (TOGAF)
wartosc_mini  Dostarczanie wartości przez IT
• Ekonomika usług IT
• Pomiar, analiza i ocena efektywności inwestycji informatycznych
• Wymiarowanie przedsięwzięć informatycznych
• Zintegrowane systemy zarządzania (ERP) – charakterystyka, wdrażanie, korzyści dla biznesu
• Ocena wdrożeń ERP
• Systemy Business Intelligence – wdrażanie, korzyści dla biznesu, studia przypadków
• Systemy Business Intelligence a kreowanie wartości przedsiębiorstwa
• Analiza opłacalności outsourcingu IT
• Outsourcing transformacyjny 
• Zarządzanie portfelowe
• Zarządzanie programami
zasoby_mini  Zarządzanie zasobami IT
• Zarządzanie usługami IT (ITIL®)
• Zarządzanie poziomem usług (Service Level Management)
• Stosowanie ITIL: aspekty projektowe, rola modelu referencyjnego i narzędzi, studia przypadków
• Strategie sourcingu IT (outsourcingu i insourcingu)
• Model dojrzałości organizacji IT (CMM/CMMI)
• Architektura Zorientowana na Usługi (SOA)
wydajnosc_mini  Pomiar wydajności i audyt IT
• Strategiczna karta wyników IT (IT Balanced Scorecard)
• Zarządzanie i audyt IT w oparciu o COBIT
bezpieczenstwo_mini  Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem IT
• Zarządzanie ryzykiem (zgodnie z M_o_R)
• Zarządzanie ciągłością działania 
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
prawo_mini  Aspekty prawne IT
• Podpis elektroniczny
• Sarbanes-Oxley Act (SOX)
• Aspekty prawne zarządzania IT
http://www.zarzadzanieit.edu.pl/