Wprowadzenie do Zarządzania Projektami


Szkolenie "Podstawy Zarządzanie Projektami" jest szkoleniem realizowanym w ciągu dwóch dni (16 godzin) i pozwala uczestnikom na zapoznanie się z podejściem do prowadzenia projektów w oparciu o zalecenia zawarte w standardzie PMI. Jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać podstawy zarządzania projektami, a nie mogą poświęcić czasu na pełne tygodniowe szkolenie.
Instytut PMI jest organizacją działającą na rzecz budowania i upowszechniania wiedzy, standardów i etyki zarządzania projektami na świecie. Instytut wydał unikatową w skali globalnej publikację, poświęconą problematyce zarządzania projektami: „Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami” (A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)). Obecnie jest ona najpoważniejszą wykładnią metodyki prowadzenia projektów.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim, zawierające opis metodyki PMI PMBOK® trzeciej edycji.
Zakres szkoleń obejmie przedstawienie podstawowych obszarów zarządzania projektami oraz charakterystykę kluczowych faz projektu.
Podczas szkolenia użytkownicy będą mogli zweryfikować swoją wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, opartych na rzeczywistych problemach projektowych (Case Studies).

Szkolenie nie jest ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu CAPM™ lub PMP™.

Zaawansowane Warsztaty Zarządzania Projektami


Warsztaty "Zaawansowane Metody i Narzędzia Zarządzania Projektami" jest warsztatem realizowanym w ciągu trzech dni (24 godziny) i pozwala uczestnikom na zapoznanie się z praktycznymi metodami i narzędziami używanymi podczas prowadzenia projektów. Warsztaty prowadzone są w oparciu o zalecenia zawarte w standardzie PMI – PMBOK® (Project Management Body of Knowledge). Są przeznaczone dla osób, które poznały już podstawy zarządzania projektami, a chciałyby zwiększyć efektywność prowadzonych projektów oraz zapoznać się z użytecznymi narzędziami wspomagającymi prace Projekt Menedżera.
W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną narzędzia, listy kontrolne oraz wzorce dokumentów wypracowane przez prowadzącego podczas wielu lat zarządzania projektami. Zostaną one wykorzystane praktycznie podczas ćwiczeń i studiów przypadków omawianych podczas warsztatów.
Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim, zawierające prezentację ze warsztatów oraz zestaw wzorcowych dokumentów i szablonów omawianych podczas warsztatów.
Zakres obejmuje szczegółowe przedstawienie wybranych obszarów zarządzania projektami: zarządzanie kosztami, komunikacją, planowanie i raportowanie postępu prac, zarządzanie ryzykiem i problemami.
Podczas warsztatów użytkownicy będą mogli zweryfikować swoją wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, opartych na rzeczywistych problemach projektowych (Case Studies).
Szkolenie nie jest ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu CAPM™ lub PMP™.


Podstawy Zarządzania Wymaganiami


Warsztaty "Podstawy Zarządzania Wymaganiami" pozwalają uczestnikom na zapoznanie się z podejściem do tworzenia, dokumentowania i testowania wymagań biznesowych w oparciu o zalecenia zawarte w standardzie międzynarodowego stowarzyszenia International Institute of Business Analysis (IIBA®) z siedzibą w Kanadzie - Business Analysis Body of Knowledge®  (BABOK®), oraz o doświadczenia i wiedzę prowadzącego – Piotra Malca zebraną podczas ponad 20 lat pracy przy tworzeniu wymagań, wyborach i wdrażaniu systemów informatycznych. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą poznać podstawy tworzenia efektywnych wymagań, różnice i cechy wspólne w zarządzaniu wymaganiami w stosunku do zarządzania projektami, oraz osób, które poznały już podstawy zarządzania wymaganiami, a chciałyby zwiększyć efektywność prowadzonych działań oraz zapoznać się z użytecznymi narzędziami wspomagającymi prace Analityka Biznesowego.
W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną narzędzia, listy kontrolne oraz wzorce dokumentów wypracowane przez prowadzącego podczas wielu lat przygotowywania wymagań. Zostaną one wykorzystane praktycznie podczas ćwiczeń i studiów przypadków omawianych podczas warsztatów.
Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały w języku polskim, zawierające prezentację ze warsztatów oraz zestaw wzorcowych dokumentów i szablonów omawianych podczas warsztatów. Ponadto uczestnicy warsztatów otrzymują podręcznik metodyki BABOK® w wersji 2.0 w języku angielskim.
Podczas warsztatów użytkownicy będą mogli zweryfikować swoją wiedzę podczas praktycznych ćwiczeń, opartych na rzeczywistych problemach projektowych (Case Studies).
Warsztaty nie są ukierunkowane na przygotowanie do egzaminu Certified Business Analysis Professional
(CBAP®).

Zarzadzanie Zmianą w Projekcie


Jednodniowe warsztaty na poziomie zaawansowanym przeznaczone dla Kierowników Projektów i Analityków Biznesowych. Pozwalają na poznanie najlepszych praktyk w obszarze Zarządzania Zmianą zarówno na poziomie wymagań jak i zmian harmonogramu i budżetu. Na praktycznych przykładach pokazują jaka jest różnica pomiędzy Żądaniem Zmiany a Rozszerzeniem, jakie należy podjąć działania w projekcie, aby skutecznie zarządzać pojawiającymi się zgłoszeniami, w jaki sposób zdefiniować przepływy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu. Narastająca presja dostawców, brak precyzyjnie zdefiniowanych wymagań, nieustająca chęć ulepszania istniejących produktów mogą skutkować znaczącymi przekroczeniami budżetu, czy opóźnieniami w realizacji projektu (scope creaping). Warsztaty są naturalnym rozszerzeniem tematów omawianych podczas Warsztatów Podstawy Zarządzania Wymaganiami, czy Podstawy Zarządzania Projektami.

Zarządzanie Kosztami w Projekcie


Podczas dwudniowych warsztatów omawiane jest podejście do planowania zakresu prac w projektach i jego dokumentowania z użyciem WBS (work Breakdownk Structure) i SOW (Scope Of Work) Pokazywane są metody służące estymacji niezbędnych nakładów prac i specyfikacji materiałowej. Na praktycznym przykładzie pokazany jest proces planowania kosztów i wyliczania rzeczywyistych kosztów projektu. Podczas ćwiczeń praktycznych pokazywana jest metoda raportowania postępu prac, zarówno klasyczna jak i oparta o podejście Earned Value Management. Podczas ćwiczeń uczestniczy otrzymują przykładowe wzorcowe raporty projektowe przeznaczone dla Sponsora lub Komitetu Sterującego. Omówiony jest wpływ zarządzania jakością lub jego braku na koszty całkowite projektu oraz wstępnie omówione jest zarządzanie dostawcami w celu optymalizacji kosztów i ryzyka w projekcie. Ostatnim elementem warsztatów jest pokazanie procesu tworzenia rezerw w projekcie oraz księgowego ujęcia projektów w bilansie i rachunku wyników firmy z pokazaniem zagrożeń płynących z wstrzymania realizacji prac projektowych zgodnie z ujęciem sugerowanym przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/IAS)

Zarządzanie Czasem w Projekcie


Praktyczne dwudniowe warsztaty z planowania czasu prac w oparciu o dostępne narzędzia (MS-Project, Open Project lub arkusz kalkulacyjny). Podczas ćwiczeń uczestnicy mają okazję praktycznie nauczyć się przekładać zakres prac z WBS do Harmonogramu projektu, określać oczekiwany czas trwania projektu z wykorzystaniem różnych technik (PERT, Gant, Ścieżki Krytycznej), przydzielać zasoby oraz stosować techniki mające na celu przyspieszenie czasu realizacji prac. Omawiane są także metody raportowania postępu prac z wykorzystaniem ujęcia klasycznego i Earned Value. Warsztaty przeznaczone są głównie dla początkujących kierowników projektów.

Zarządzanie Procesem Testów w Projekcie


Praktyczne dwudniowe warsztaty budowania scenariuszy testowych i skryptów w oparciu o zestaw wymagań. Ćwiczenia odbywają się w oparciu o wykorzystanie narzędzia typu Open Source - aplikacji Testlink. Przedstawiony jest ponadto cały proces testowania oprogramowania od jednostkowych testów funkcjonalnych, przez testy akceptacyjne po tworzenie skryptów wykorzystywanych podczas testów wydajnościowych. Prezentowane jest także podejście do testów integracyjnych wraz z procesem zarządzania środowiskami i zarządzania wersjonowaniem oprogramowania na środowiskach testowych i preprodukcyjnych/akceptacyjnych. Warsztaty skierowane są do analityków biznesowych, kierowników zespołów deweloperskich oraz do kierowników testów.